Usługa negocjacji prawnych swoją popularność przeżywa w krajach Europy zachodniej, gdzie zaledwie 15% sporów sądowych kończy się wyrokiem a pozostałe 85% kończy się ugodami.

W imieniu klientów występujemy w polubownych sposobach rozwiązywania problemów, które trafiły już na wokandę albo mogą trafić do sądu.

Gdy istnieje spór, problem prawny czy też szkoda, którą należy naprawić podejmujemy się reprezentacji jednej ze stron w toku negocjacji prawnych. Bez emocji towarzyszących stronom postępowania, na chłodno podchodzimy do istniejącego problemu i w drodze negocjacji ustalamy warunki satysfakcjonujące obie strony. Jest to tańszy i szybszy sposób rozwiązywania problemów poza wokandą.

Kolejnym rodzajem negocjacji są negocjacje warunków umowy handlowej. Taki sposób zawierania umów występuje najczęściej przy dużych, jednorazowych i skomplikowanych umowach, gdzie niema jednego obowiązującego schematu umowy.

Kolejnym rodzajem negocjacji jest mediacja. Mediacja to dobrowolny i poufny proces dochodzenia do rozwiązania sporu, prowadzony w obecności osoby neutralnej i bezstronnej – mediatora. Jest to pośredniczenie w sporze, mające na celu pomoc stronom w osiągnięciu porozumienia.

W przypadku postępowania karnego dodatkowym celem mediacji jest zadośćuczynienie, naprawa wyrządzonej szkody, czyli sprawiedliwość naprawcza.

Mediacje sądowe wspomagają sądownictwo w załatwianiu wielu spraw (karnych, cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, w sprawach nieletnich). Ugody zawarte w sprawach karnych i nieletnich mogą być brane pod uwagę przez sądy przy orzekaniu, ale sędziowie nie są związani ich postanowieniami.

W przypadku spraw cywilnych, gospodarczych i rodzinnych, wymagane jest zatwierdzenie ugody przez sąd, który może odmówić zatwierdzenia ugody tylko w wypadku gdy jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego – art 183 kpc.

Mediacje społeczne różnią się od rozstrzygnięć instytucjonalnych (w tym sądowych) przede wszystkim tym, że ich celem nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony sporu.