Czym jest umowa?

Umowa inaczej kontrakt (z łac. contractus) w prawie cywilnym jest to zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa i/lub obowiązki. Według bardziej szczegółowej definicji umowa to stan faktyczny polegający na złożeniu dwóch lub więcej zgodnych oświadczeń woli (konsens) zmierzających do powstania, uchylenia lub zmiany uprawnień i obowiązków podmiotów składających te oświadczenia woli. Umowy są zawsze co najmniej dwustronnymi czynnościami prawnymi.

Usługa przygotowania dokumentów

Pisanie i analizowanie umów, pisma procesowe i inne

Na zlecenie klientów piszemy umowy kompleksowo zabezpieczające interesy zleceniodawcy. Zajmujemy się również analizą gotowych umów wskazując klientom słabe strony, możliwości wystąpienia niepożądanych sytuacji i konsekwencje tych sytuacji.

Odpowiednie przygotowanie pisma procesowego, w szczególności pozwu, wniosku, czy innych dokumentów ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia Państwa sprawy w sądzie, czy innym urzędzie.

Także w umowie, zawieranej z osobą lub podmiotem trzecim, powinno zostać zawarte wiele ważnych postanowień, które będą miały później kluczowe znaczenie dla Państwa sytuacji prawnej i finansowej. W ramach naszych usług sporządzimy dla Państwa:

Profesjonalne pisma przedprocesowe – m. in. wezwanie do zapłaty, wezwanie do zaprzestania korzystania z rzeczy i przywrócenie jej do stanu poprzedniego, wezwanie do wydania nieruchomości i ruchomości, opinie prawne i inne.

Pozwy i różnorodne pisma procesowe – do sądów cywilnych i karnych – m.in. wniosek o umorzenie kosztów sądowych, żażalenie, sprzeciw, wnioski w postępowaniu nieprocesowym, pozwy do sądów cywilnych – rodzinnych (o alimenty, rozwodowy itp), cywilnych – gospodarczych, cywilnych – pracy i ubezpieczeń społecznych i wielu innych.

Różnego rodzaju umowy oparte o przepisy prawa cywilnego, gospodarczego, prawa autorskiego, prawa Unii Europejskiej i wiele innych dziedzin obowiązującego prawa, w szczególności – umowa współpracy gospodarczej, umowa o dzieło/zlecenie, umowa przeniesienia praw autorskich, licencje wyłączne/niewyłączne, umowa dzierżawy/użyczenia.

Każdy dokument będzie dostosowany do Państwa sytuacji prawnej i finansowej oraz indywidualnych potrzeb, tak aby spełniał swój cel, był wolny od niedozwolonych klauzul i zapewniał Państwu pełne bezpieczeństwo podczas jego obowiązywania, a także po wygaśnięciu.

Chcesz dokonać określonej czynności prawnej, lecz masz problem ze sporządzeniem umowy? Zgłoś się do nas! Zrobimy to za Ciebie.

Sporządzamy m.in. umowy: sprzedaży, najmu, o dzieło, zlecenia, o pracę, zamiany, darowizny, umowy agencyjne i inne. Koszt sporządzenia umowy wynosi od 60 do 100zł. (w zależności od ich skomplikowania). Sporządzamy również umowy spółek cywilnych i handlowych, jak i statuty spółek, fundacji i stowarzyszeń. Koszt sporządzenia umowy lub statutu wynosi od 100 do 1000 zł.( w zależności od skomplikowania umowy/statutu).

Oferta specjalna dla firm! Jeśli prowadzicie Państwo działalność gospodarczą i zawieracie dużo umów cywilno prawnych z Waszymi Klientami, nasza firma może zapewnić Wam kompleksową obsługę w tym zakresie.