Czym jest windykacja i jak przebiega?

Najczęstszy i pierwszy sposób postępowania przy windykacji to postępowanie polubowne. Poznajemy dłużnika, stosujemy techniki perswazji i analizujemy problem powodujący zator płatniczy. Równocześnie zbieramy informację o całości majątku dłużnika, które to informacje mogą zostać wykorzystane w późniejszym etapie postępowania egzekucyjnego i komorniczego.

Aby przystąpić do windykacji polubownej, podpisujemy z wierzycielem umowę zlecenia.

W umowie zawarte są wszystkie ważne postanowienia takie jak określenie dłużnika, podstawy należności, numer konta bankowego na które odzyskiwane są środki, odsetki do odzyskania, a także wysokość prowizji od każdej odzyskanej złotówki.

Po podpisaniu zlecenia kontaktujemy się z dłużnikiem. Celem kontaktu jest poznanie przyczyn zalegania z płatnością. Przyczyny mogą być dwie.

Pierwsza przyczyna to zła wola dłużnika. Jeśli okaże się, że dłużnik nie płaci ze względu na swoją złą wolę, przystępujemy do windykacji zwanej „przedsądowa”.

Jeśli okaże się, że przyczyną braku zapłaty jest problem finansowy dłużnika, przystępujemy do windykacji układowej.

Niezależnie od przyczyn braku zapłaty na tym etapie identyfikujemy już pierwsze składniki majątku dłużnika, co będzie przydatne w dalszej windykacji – układowej albo przedsądowej.

Zapraszamy do kontaktu.