Windykacja należności jest usługą wspierającą zarządzanie wierzytelnościami. Stosowanie tego formalno – prawnego środka nie ogranicza się wyłącznie do tej usługi, choć może jako taki zaistnieć. Ma zastosowanie w większości oferowanych usług.

Usługa windykacji przedsądowej, zwanej polubowną, obejmuje szereg działań obligujących dłużnika do dokonania czynności określonych w umowie cywilnoprawnej na rzecz wierzyciela. Jest zaadresowana do klientów, których kontrahenci (z różnych powodów) utracili płynność finansową, klientów, których kontrahenci cechują się brakiem dyscypliny płatniczej, klientów, którzy w obawie przed utratą stałego kontrahenta świadomie rezygnują z możliwości dochodzenia swoich należności. Mowa jest tu o grupie kontrahentów, którzy nie ze złej woli, lecz z obiektywnych przyczyn nie dopełnili obowiązków wynikających z umowy cywilno prawnej.

Przy windykacji przedsądowej nie pobieramy opłat za przyjęcie zlecenia. Umawiamy się z wierzycielem na dany procent prowizji od każdej odzyskanej złotówki.

Prowizja płatna jest więc od efektów pracy. Wysokość prowizji zależy od dwóch czynników: wysokości zadłużenia i terminie jaki minął od terminu płatności.

Nie prowadzimy systemu inkaso. Wszystkie środki odzyskiwane są bezpośrednio na konto wierzyciela. Wierzyciel otrzymuje również cotygodniowe raporty z podjętych czynności. Jeśli taka windykacja okaże się bezskuteczna, proponujemy wierzycielowi postępowanie sądowe i egzekucyjne.