Usługa windykacji przedsądowej, obejmuje szereg działań obligujących dłużnika do dokonania czynności określonych w umowie cywilnoprawnej na rzecz wierzyciela.

Jest zaadresowana do klientów, których kontrahenci utracili płynność finansową, klientów, których kontrahenci cechują się brakiem dyscypliny płatniczej, klientów, którzy w obawie przed utratą stałego kontrahenta świadomie rezygnują z możliwości dochodzenia swoich należności.

Mowa jest tu o grupie kontrahentów, którzy nie dopełnili obowiązków wynikających z umowy cywilno prawnej.

Podczas windykacji przedsądowej ma się na uwadze możliwość skierowania sprawy na drogę sądową. Co za tym idzie, zbiera się dokumenty, zbiera się informacje o majątku dłużnika, który można już zabezpieczyć w trakcie postępowania sądowego, jeszcze przed uzyskaniem wyroku czy nakazu zapłaty oraz dba się o formalne kwestie i dokumenty potrzebne do późniejszego dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Podczas windykacji przedsądowej wielokrotnie kontaktujemy się z dłużnikiem w celu zobligowania go do zapłaty zobowiązania oraz kierujemy formalne wezwania do zapłaty. Podczas windykacji przedsądowej dokonujemy wielu czynności, które mają za zadanie zobligować dłużnika do spłaty.

Czynności te mają wyprowadzić dłużnika ze stanu pełnej kontroli nad tokiem spraw. Najlepszą bronią w walce z nieuczciwymi kontrahentami jest sprawienie, aby dłużnik nie miał poczucia bezpieczeństwa i utracił kontrolę nad toczącymi się sprawami.

Taki stan rzeczy sprawia, że dłużnicy najczęściej płacą swoje zobowiązania wraz z odsetkami.

Jeśli dłużnik mimo tego nie zapłaci swojego długu, przystępujemy do postępowania sądowego.