Po analizie dokumentacji i zebranych danych o majątku dłużnika, przygotowujemy wniosek egzekucyjny określający sposób prowadzenia egzekucji (na podstawie zebranych w toku windykacji polubownej informacji) i przekazujemy sprawę do właściwej, zaprzyjaźnionej Kancelarii Komorniczej.

W trakcie całego postępowania prowadzimy nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu egzekucji komorniczej nadzorując pracę komornika i wskazując majątek do zabezpieczenia.

Bardzo rzadkie są sytuacje, w których dłużnik po uzyskaniu nakazu zapłaty na jego osobę, nie dokonuje zmian w swoim majątku.

Dlatego też przygotowaliśmy usługę wspomagania komorniczego.

W ramach tej usługi wskazujemy majątek dłużnika, śledzimy ruchy majątku, zbieramy dodatkowe informacje na temat kupowanych i zbywanych ruchomości dłużnika, śledzimy pojawianie się różnych rachunków bankowych dłużnika itd.

Na każdym etapie zbieramy raporty od komornika kontrolując również poprawność przeprowadzanych przez komornika czynności.

Pozwala to na szybką i sprawną egzekucję komorniczą.