Spółka z o.o. sp. k. jest połączeniem zalet spółek osobowych z kapitałowymi. Daje nam to możliwość zmniejszenia odpowiedzialności osobistej jej członków oraz daje możliwość częściowego wyeliminowania podwójnego opodatkowania. Spółki składają się z Komplementariuszy i Komandytariuszy różniących się sposobem odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Zazwyczaj reprezentowaniem w stosunkach zewnętrznych oraz prowadzeniem spraw spółki zajmuje się komplementariusz będący jednocześnie w tym przypadku spółką z o.o. działającą za pośrednictwem swojego zarządu (chyba, że umowa mówi inaczej), Komandytariusz natomiast może reprezentować sprawy spółki jedynie jako pełnomocnik.

Struktura spółki otwiera nam możliwość powierzenia zarządzania spółką osobom trzecim (nie należącym do wspólników sp. k. lub sp. z o.o.) W przypadku gdy jedynym komplementariuszem jest sp. z o.o. ponosi ona pełną odpowiedzialność za zobowiązania. Komandytariusze natomiast posiadają zobowiązania jedynie do kwoty sumy komandytowej. Odpowiedzialność nie obejmuje także sumy wkładu wniesionego do spółki. Suma komandytowa jest to zawarta w umowie wartość nominalna do jakiej komandytariusz może odpowiadać swoim prywatnym majątkiem względem wierzycieli spółki komandytowej. Wkład jest to wartość majątkowa jaką dany wspólnik wniósł do spółki. W efekcie suma komandytowa jest formą zabezpieczenia majątku, natomiast wkład jest tym co rzeczywiście wniesiono. Komandytariusz powinien dokładnie ustalić wysokość wniesionego wkładu, ponieważ kwestia ta nie tylko pozwoli ograniczyć kwotę do jakiej będzie odpowiadał swoim majątkiem ale także pozwoli określić cześć zysku jaka mu przysługuje. Dozwolone jest by wartość wkładu przewyższała sumę komandytową dzięki czemu komandytariusz może zyskać całkowite zwolnienie z odpowiadania majątkiem prywatnym. W przypadku wkładu mniejszego niż wartość sumy komandytowej odpowiedzialność majątkiem osobistym komandytariusza obejmuje jedynie różnicę w wyżej wymienionych kwotach.

W przypadku niemożności egzekucji od spółki komandytowej całością zadłużenia zostanie obarczony komplementariusz (sp. z o.o.), który wedle prawa odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami i spółką. Wierzyciele spółki komandytowej mogą wystąpić o egzekucje zadłużenia z majątków wspólników jedynie gdy majątek spółki z o.o. okaże się nie wystarczający a wspólnicy w porę nie rozpoczęli procesu upadłościowego sp. z o.o..

Godne uwagi jest to, że wspólnicy sp. z o.o. nie odpowiadają majątkiem osobistym a jedynie wkładem jaki wnieśli do spółki (majątek spółki). W efekcie sp. z o.o. będąca komplementariuszem odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej ale tylko do wielkości własnego majątku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *