Zajmujemy się zakładaniem i rejestracją spółek. Realizujemy cały proces zakładania spółek. Od sporządzenia umowy spółki, poprzez zawarcie jej w obecności notariusza, rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym przy właściwym sądzie, rejestrację w Urzędzie Statystycznym, Rejestrację w Urzędzie Skarbowym i ZUS aż po przekazanie ci wszystkich dokumentów pozwalających na rozpoczęcie prowadzenia właściwej działalności przez zawiązaną spółkę.

Organizujemy również pierwsze spotkania zarządu, pierwsze umowy i uchwały aby w prosty i gładki sposób wprowadzić cię w tajniki prowadzenia własnej spółki.

Zakładanie spółek jawnych

Spółka jawna jest jedną ze spółek osobowych. Spółka ta może, we własnym imieniu nabywa prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciąga zobowiązania, pozywa i może być pozywana. Należy wskazać, iż każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.

Zakładanie spółek partnerskich

Spółka partnerska jest spółką osobową, utworzoną przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu. Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które mają uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu.

Zakładanie spółek komandytowych

Spółka komandytowa jest jedną ze spółek osobowych mających na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Zakładanie spółek komandytowo-akcyjnych

Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową , która ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

Zakładanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest to spółka kapitałowa, która może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym.

Zakładanie spółek akcyjnych

Spółka akcyjna jest spółka kapitałowa, która może być zawiązana przez jedną albo więcej osób jednakże, nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.