Zasoby naturalne to substancje znajdujące się w przyrodzie, które mogą być przetwarzane dla otrzymania produktów, których potrzebujemy i używany w życiu. Istnieje wiele rożnych rodzajów zasobów naturalnych, ale zasadniczo pochodzą z czterech głównych źródeł. Obejmują one wszystkie dary natury takie jak powietrze, gleba ze wszystkim co na niej rośnie, surowce mineralne nagromadzone w skorupie ziemskiej, cale bogactwo jezior, rzek i mórz. Zasobami naturalnymi trzeba gospodarować rozważnie. Można to osiągnąć kilkoma sposobami, m.in. przez unikanie strat i oszczędniejsze ozywanie surowców. Nowe technologie i wzornictwo umożliwiają ograniczanie ilości zużywanych surowców. Na przykład, projektowane obecnie samochody są bardziej materiałooszczędne i maja niższe zużycie paliwa. Inna metoda oszczędzania zasobów naturalnych jest korzystanie z bardziej dostępnych zasobów, mogących zastąpić te, których nie ma w nadmiarze. Plastykowe rury wodne i kanalizacyjne np. zastępują rury wykonane z rzadszych surowców, jak miedz czy ołów. Drugim rodzajem czynników są zasoby ludzkie nazywane praca, które tworzą ludzie silą swoich mięśni i wykorzystaniem zdolności umysłowych. Istnieje w literaturze przedmiotu kilka definicji pojęcia zarządzania zasobami ludzkimi. Oto przykłady kilku z nich: Według Robbinsa jest to aktywność konieczna dla pozyskania i utrzymania niezbędnych dla firmy osób oraz zapewnienia wysokiej wydajności pracy. Jest to tez proces na który składają się: planowanie zasobów ludzkich, rekrutacja, zwolnienia, selekcja i dobór pracowników, identyfikacja i dobór kompetencji pracowników, ukierunkowanie i rozwój zawodowy, dyscyplina, przygotowanie awansów, ocena wykonania pracy, utrzymania dobrych relacji kierownictwo – pracownicy. Zarządzanie zasobami ludzkimi może być inaczej określone jako polityka personalna czyli sfera zarządzania polegająca na formylowaniu zasad kształtowania potencjału społecznego organizacji. Ten potencjał to kwalifikacje, motywacja i mentalność pracowników, kształtowany jest przez tworzenie portfela kompetencji, stymulowanie i właściwe ukierunkowanie motywacji pracowników. Storey, sformułował taka definicje: zarządzanie zasobami ludzkimi to metoda zarządzania zatrudnieniem, zmierzająca do uzyskania przewagi konkurencyjnej poprzez strategiczne rozmieszczenie wysoce zaangażowanych i wykwalifikowanych pracowników, przy użyciu wielu technik kulturowych, strukturalnych i personalnych. Każda z podanych definicji koncentruje się na innym aspekcie pojęcia “zarządzanie zasobami ludzkimi”. Pierwsza zwraca szczególna uwagę na właściwy dobór pracowników tak aby osiągnięcia organizacji były jak najlepsze. Sukces tej organizacji jest uzależniony w dużej mierze od jej potencjału społecznego. Możliwy on będzie wówczas gdy rekrutacja pracowników zostanie przeprowadzona w taki sposób, aby znaleźli się w tej organizacji ci najlepsi, którzy zagwarantują wysoka wydajność pracy i dzięki czemu wzrośnie konkurencyjność organizacji na rynku. Jeśli chodzi o druga definicje to jest ona nieco bardziej ogólna od tej pierwszej. Nacisk położono na kwalifikacje pracowników. Na ich podstawie można dokonać wyboru na jakim stanowisku powinien znaleźć się dany pracownik, aby wykorzystać jego umiejętności jak najlepiej. Trzecia definicja z kolei mówi, iż dzięki potencjałowi społecznemu danej organizacji ma ona szanse na prześcigniecie rywali na rynku. Tak wiec i tutaj jest mowa o szczególnym znaczeniu pracowników dla organizacji w której pracują. Streszczając można jednoznacznie stwierdzić iż żadna organizacja nie może prawidłowo funkcjonować bez odpowiednio dobranego personelu, którego umiejętności potrafią być odpowiednio wykorzystane, a przy tym pracownicy maja szanse własnego rozwoju. Każdy pracodawca bądź kadra kierownicza powinna zdawać sobie z tego sprawę przy doborze przyszłych pracowników. Od niej to bowiem zależy również czy zasób wiedzy i kompetencji danego pracownika ma właściwe zastosowanie na jego stanowisku pracy czy tez nie. Trzecim rodzajem czynników są zasoby kapitałowe. Zasobami tymi są dobra, które zostały wyprodukowane po to, aby je wykorzystać do produkcji innych dóbr i usług a ich przykładami mogą być autostrady, budynki, samoloty, linie produkcyjne, fabryki. Zasoby kapitałowe zawierają również kapitał ludzki czyli zakumulowanie umiejętności i wiedzę ludzi nabyta dzięki edukacji i szkoleniu. Wymienione czynniki określane są mianem kapitału.